Privacyverklaring

Privacyverklaring ‘Werken bij de RET'

RET hecht veel waarde aan uw privacy en zal daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring willen wij u helder en transparant informeren over de wijze waarop RET uw gegevens zal gebruiken en beschermen als u bij ons solliciteert.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en verwerking van alle gegevens van gebruikers van de vacaturewebsite werkenbijret.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens?

Zodra de RET uw sollicitatie heeft ontvangen, is de RET verantwoordelijke voor een correcte verwerking en bescherming van uw gegevens. Dit is de RET N.V. gevestigd aan de Laan op Zuid 2, 3071 AA te Rotterdam. RET is ook verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van sollicitanten bij de RET Bus B.V.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, hebben wij gegevens van u nodig. Op het online formulier via werkenbijret.nl kunnen de benodigde gegevens worden ingevuld, zoals naam, geboortedatum, adres- en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, eventueel Linkedin profiel. Daarnaast kunt u uw cv en motivatie uploaden. Door middel van opgave van uw emailadres kunt zich opgeven voor de vacature-alert als u dat wilt.

Waarvoor worden de gegevens verwerkt?

De door u verstrekte gegevens hebben wij nodig om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Uw contactgegevens hebben wij nodig om u te informeren over het verloop van de sollicitatieprocedure, en uw cv en motivatie om uw geschiktheid voor de functie te beoordelen. Uw emailadres gebruiken wij om vacatures toe te zenden indien u zich heeft opgegeven voor de vacature-alert.

Delen van gegevens

Uw sollicitatiegegevens worden intern alleen gedeeld met medewerkers die uw gegevens nodig hebben voor beoordeling van uw geschiktheid voor de vacature. Indien u solliciteert voor een functie bij de bus divisie zal RET uw sollicitatiegegevens delen met RET Bus B.V.

Bij de verwerking van uw sollicitatiegegevens en de instandhouding van de website werkenbijret.nl kan RET gebruikmaken van de diensten van derde partijen. Met deze verwerkers heeft de RET een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de zorgvuldige verwerking van uw gegevens.

Verder zullen wij de van uw ontvangen gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Beveiliging van gegevens

RET heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Uw gegevens zijn opgenomen in een bestand in een beveiligd systeem dat alleen via een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk is voor daartoe specifiek geautoriseerde medewerkers. Deze medewerkers zijn aan geheimhouding gebonden.

Bewaartermijn

RET zal uw gegevens gedurende een periode van maximaal 4 weken bewaren na het einde van de sollicitatieperiode en een jaar indien u een vereiste keuring niet met succes heeft doorstaan. Met uw uitdrukkelijke toestemming bewaren wij uw gegevens gedurende een jaar na uw bevestiging voor sollicitatie doeleinden. 

Indien daartoe aanleiding is, kan een bewaartermijn worden verlengd, bijvoorbeeld indien u een klacht heeft ingediend tegen de wijze van afhandeling van uw sollicitatie, maar nooit langer dan 4 weken na afhandeling daarvan. Bij indiensttreding zullen uw gegevens uit het sollicitantenbestand worden overgedragen naar uw personeelsdossier. Tot het moment van afmelding bewaren en gebruiken wij uw emailadres voor de vacature-alert dienst.

Rechten van de deelnemer

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.

Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u hiertoe een verzoek indienen via privacy@ret.nl.

RET is verplicht om de juiste identiteit van de verzoeker vast te stellen. Daarom vragen wij u om bij uw verzoek een kopie identiteitsbewijs te verstrekken. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u op afspraak langskomen op het hoofdkantoor van de RET zodat uw identiteit ter plaatse kan worden vastgesteld.

Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvangt u een bericht. Indien uw gegevens worden verwijderd, komt u lopende een sollicitatieprocedure niet meer in aanmerking voor de vacature of zullen wij u niet meer benaderen voor nieuwe vacatures.

Klachten

Klachten over de wijze waarop de RET met uw persoonsgegevens of uw rechten is omgegaan, kunt u bij de Functionaris Gegevensbescherming van de RET via privacy@ret.nl. Komt u er dan alsnog niet uit, dan kunt hiervan een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Contact

Voor overige vragen, klachten of opmerkingen over de sollicitatieprocedure kunt u een mail sturen naar de afdeling P&O van RET via recruitment@ret.nl.

Wijzigingen

RET behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De website werkenbijderet.nl vermeldt altijd de actuele versie van deze privacyverklaring.

Rotterdam, 18 juni 2018