Sollicitatiecode

1. Algemeen

 1. Deze sollicitatiecode geeft de procedure en richtlijnen weer voor de sollicitaties met externe sollicitanten.
 2. Sollicitaties en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

2. Werving

 1. Voor iedere te vervullen vacature is een vacaturetekst of functiebeschrijving beschikbaar.
 2. De vacaturetekst bevat de essentiële informatie over de vacante functie en over de sollicitatieprocedure, te weten:
  a. functienaam, voornaamste taken en bevoegdheden en plaats in de organisatie, zoals opgenomen in de functiebeschrijving;
  b. de functie-eisen. Deze hebben betrekking op de vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring), gedrag, persoonlijke kenmerken en competenties;
  c. deeltijdfactor of arbeidsduur van de functie;
  d. naam en telefoonnummer van een contactpersoon voor verdere informatie;
  e. eventuele sluitingsdatum voor de sollicitatie (voor sommige functies wordt continu geworven. Indien dit het geval is zal in de vacaturetekst geen sluitingsdatum worden vermeld);
  f. indien van toepassing bevat de vacaturetekst tevens informatie over: - bijzondere elementen in de procedure, zoals een assessment en/of test; - bijzondere arbeidsvoorwaarden of -omstandigheden, zoals ploegendienst en consignatiedienst;
 3. Geadviseerd wordt digitaal te solliciteren. Bij de sollicitatie wordt geen pasfoto verlangd.
 4. RET is niet verplicht na de sluitingsdatum ingekomen reacties in de selectie te betrekken.
 5. Bij de werving wordt door RET of haar medewerkers geen onderscheid gemaakt naar sekse, geloofsovertuiging, nationaliteit, seksuele geaardheid, leeftijd, ras, politieke keuze of etnische afkomst. Mits eensluidend wordt voldaan aan de geformuleerde functie-eisen van de vacature heeft iedere sollicitant gelijke kansen
 6. Onverwijld na ontvangst van de sollicitatie stuurt RET de sollicitant een ontvangstbevestiging per e-mail.

3. Selectie van de reacties

 1. Bij de voorselectie wordt uitgegaan van de functie-eisen uit de vacaturetekst.
 2. Aan de sollicitant wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de sluitingsdatum van de vacature bericht of hij wordt uitgenodigd of afgewezen. Indien de sollicitant voor een gesprek wordt uitgenodigd ontvangt de sollicitant samen met dit bericht informatie over de sollicitatieprocedure.

4. Sollicitatiegesprek

 1. Bij de uitnodiging voor het eerste gesprek ontvangt de sollicitant informatie over onder andere datum, tijdstip, plaats programma – inclusief vermoedelijke gesprekspartners en hun functies.
 2. Behoudens bijzondere gevallen wordt zo veel mogelijk voorkomen dat sollicitanten voor dezelfde functie tijdens het bezoek met elkaar in contact komen. Dit is niet van toepassing bij grootschalige werving zoals bijvoorbeeld de functie van trambestuurder, metrobestuurder etc.
 3. Aan de sollicitant wordt alle informatie verstrekt die hij nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen. Dit betreft o.a. de wijze waarop de vacature is ontstaan, het maximaal bereikbare inkomen in de betreffende functie, overige arbeidsvoorwaarden (tenzij dit om bepaalde redenen nog niet mogelijk is) en de verdere sollicitatieprocedure.
 4. Aan de sollicitant zullen geen vragen worden gesteld die voor de functie en/of functievervulling niet relevant zijn (onverminderd het bepaalde in lid 5).
 5. Sollicitanten (kunnen) worden gewezen op de mededelingsplicht (t.a.v. de gezondheidstoestand) en de gevolgen van het schenden van deze plicht.
 6. Teneinde de personalia van de sollicitanten te kunnen vaststellen en de door de sollicitant verstrekte gegevens te kunnen toetsen, bevat de uitnodiging voor het eerste gesprek het verzoek om de volgende documenten in origineel mee te brengen: a. diploma’s en cijferlijsten; b. beschikbare getuigschriften; c. een of meer geldige identiteitsdocumenten als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht.
 7. RET controleert de onder lid 6 genoemde documenten op de volledigheid en echtheid en legt de bevindingen vast.

5. Integriteit en nader onderzoek

 1. RET hecht grote waarde aan de integriteit en betrouwbaarheid van haar werknemers. Al in de sollicitatieprocedure besteedt RET hier aandacht aan, door nader onderzoek uit te (laten) voeren. Voor sommige functies gelden specifieke vereisten ten aanzien van de integriteit, hierover wordt de sollicitant tijdens de procedure geïnformeerd.
 2. Bij bepaalde functies vraagt de RET aan de sollicitant een VOG verklaring. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de sollicitanten in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie bij de RET. De kosten van de VOG worden door de RET vergoed.
 3. Het inwinnen van informatie over een sollicitant bij derden vindt uitsluitend plaats, nadat de sollicitant toestemming heeft gegeven. De op te vragen informatie houdt direct verband met de te vervullen vacature en zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Zo zullen onder andere geen vragen worden gesteld over de gezondheidstoestand van de sollicitant en over zijn ziekteverzuim in het verleden.
 4. Een medisch of psychologisch onderzoek kan onderdeel uit maken van de procedure. In geval deze informatie (lid 3) de resultaten van een medisch of psychologisch onderzoek betreft behorende bij de sollicitatieprocedure, wordt deze procedure slechts gevolgd in zoverre deze niet in strijd is met de geformuleerde beroepsethiek van de betrokken beroepsbeoefenaren.
 5. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. RET laat zich adviseren door psychologische adviesbureaus die gebonden achten aan de regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP-code). Dit houdt onder andere in dat de sollicitant van tevoren op de hoogte wordt gebracht van de gang van zaken bij het onderzoek. De psycholoog heeft toestemming nodig van de sollicitant om de resultaten van het onderzoek aan de RET te kunnen verstrekken
 6. Een assessment geschiedt op kosten van de RET.

6. Eindselectie en beslissing

 1. Indien in enige fase van de sollicitatieprocedure besloten wordt dat een sollicitant niet in aanmerking komt voor de functie, dan ontvangt de sollicitant uiterlijk twee weken na dit besluit per e-mail bericht. De afwijzing wordt zo goed mogelijk gemotiveerd.
 2. De sollicitatieprocedure beslaat van werving tot aanstelling maximaal 3 maanden. In uitzonderingsgevallen is overschrijding hiervan mogelijk en wordt dat gemotiveerd aan de sollicitant meegedeeld.

7. Klachtenprocedure

 1. Indien een sollicitant van mening is dat hij onzorgvuldig, onbillijk of onjuist is behandeld, dan wel dat de selectie op ondeugdelijke gronden heeft plaatsgevonden, heeft de sollicitant het recht daarover een klacht in te dienen. De klacht wordt enkel behandeld indien deze via mail is ingediend: recruitment@ret.nl
 2. De klacht kan enkel tot drie weken na het sluiten van de procedure worden ingediend. De bewaartermijn van de gegevens van de sollicitant wordt door het indienen van de klacht verlengd tot na het afhandelen van de klacht.
 3. De manager P&O onderzoekt de klacht en informeert de sollicitant schriftelijk en gemotiveerd over de uitkomst van het onderzoek binnen acht weken na het ontvangen van de klacht.

Sollicitatiecode RET V1-11062018